Endorfina Fitness

REGULAMIN

§1

Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów Endorfina Fitness Clubu

ul. Południowa 9 86-300 Grudziądz

§ 2

Endorfina Fitness Club świadczy usługi w zakresie: zajęć Fitness, Zumba (Fitness, Toning, Step, Sentao) Pilates oraz Pilates Senior , Piloxing oraz innych form ruchu przeznaczonych dla klientów w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej.

§ 3

Osoba biorąca udział w zajęciach oświadcza, iż nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych. Świadoma/y własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej decyduję się uczestniczyć

w zajęciach ruchowych na własną odpowiedzialność.

Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§ 4

Endorfina Fitness Club zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do klubu bez podania przyczyn.

§ 5

Korzystający z usług Endorfina Fitness Club są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karty treningowej (karnetu) - zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karty treningowej (karnetu) jest zapoznanie się

z regulaminem Klubu, podpisanie Formularza osobowego oraz uiszczenie opłaty .

§ 6

Endorfina Fitness Club nie zwraca pieniędzy za zakupioną kartę treningową (karnet) - niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karty.

6.1 Endorfina Fitness Club zastrzega sobie prawo odstąpienia od reguły zawartej

w § 6 z przyczyn szczególnie uzasadnionych.

§ 7

Wykupiona karta jest imienna i nie może być wykorzystywana przez osoby trzecie.

7.1 Karta (karnet) ważna jest na miesiąc od daty zakupu i nie podlega przesunięciu na inny termin. Endorfina Fitness Club zastrzega sobie prawo odstąpienia od reguły zawartej w pkt. 7.1 z przyczyn szczególnie uzasadnionych

7.2 Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

7.3 Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Endorfina Fitness Club bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.

§ 8

Po przyjściu do Endorfina Fitness Club należy obowiązkowo okazać kartę treningową (karnet) upoważniający do korzystania z usług Endorfina Fitness Club .

§ 9

Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie klubu, Endorfina Fitness Club nie ponosi odpowiedzialności.

§ 10

Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń np. matach na zajęciach fitness. W Endorfina Fitness Club bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne - inne od tego,

w którym się przyszło do Endorfina Fitness Club - z czystą podeszwą. Na zajęciach fitness, Zumba fitness obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć.

§ 11

Na terenie Endorfina Fitness Club obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących - sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.

§ 12

Endorfina Fitness Club zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz Instruktora. Endorfina Fitness Club zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć jeśli na grupę przyjdą mniej niż 5 osób. W zamian za to będzie istniała możliwość odrobienia tych zajęć w innym dniu na wybraną formę zajęć po uzgodnieniu terminu w recepcji .

§ 13

Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskiem, w toalecie oraz do poszanowania wyposażenia Endorfina Fitness Clubu .

§ 14

W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu. Osoby przebywające na terenie Endorfina Fitness Club zobowiązane są do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania.

§ 15

Za dewastacje rzeczy należących do Endorfina Fitness Club oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie i finansowo.

§ 16

Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia

z klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu i inne poniesione opłaty

§ 17

Osoby poniżej 16 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów i pod opieką osób dorosłych .

§ 18

Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie klubu.

§ 19

Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do pracowników Endorfina Fitness Clubu.

Zapoznałam(łem) się i akceptuję regulamin Endorfina Fitness Club

………………………………………

Czytelny podpis

Zumba®

Czy jesteś gotowa, aby się dobrze bawić? Zapomnij o treningu, zatrać się w muzyce! To łatwe, skuteczne i z pewnością radosne! ZUMBA Fitness, ZUMBA Step i ZUMBA Toning dadzą Ci mega dawkę endorfin!

Fitness

Fitness to sposób na zdrowe życie, dbanie o ciało i umysł poprzez ruch dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości. Fitness, pilates, BUP - sprawdź!

ZUMBA KIDS/KIDS JR

Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 4-11 lat, Zumba dla dzieci to zabawa, w której nasze pociechy rozwiają swoją wyobraźnię i rozpoczynają swoją podróż do zdrowej przyszłości.

PILOXING

Ta wyjątkowa mieszanka Pilates i boksu, pozwala na efektywne spalenie tkanki tłuszczowej, wyrzeźbienie mięśni, a także stabilizację kręgosłupa.